Tableau

Krecsányi Ignác
Krecsányi Ignác

(fr. = tabló). Régi színpado­kon gyakran rendeztek élőképeket, me­lyekkel főleg a felvonásvégeket tették hatásossá, akkoriban görögtűz fénye mel­lett. Híres tabló-rendező volt Fáncsy Lajos, Komlóssy Ferenc, sokkal később Molnár György, majd szinte szenvedé­lyesen rendezett tablókat Krecsányi Ignác. (A régi színészek a T-ra úgy mondták: „példázolat” ,mondták úgyis, hogy:„ábrázolat”,  „némakép”, „nemázat”.)

Magyar Színművészeti Lexikon 1931.

Az operaház igazgatója

new-2 Mióta Podmaniczky Frigyes br. elhagyta színházi intendánsi széket, néhány lap egyebet sem hangoztat éveken keresztül, mint az intendantúra fölösleges voltát. Állításuk bizonyítására bőséges anyagot szolgáltatott az a pár intendáns és kormánybiztos, kiknek működésével, mint tudjuk, a közvélemény joggal volt elégedetlen. Igaz, hogy nem volt volna szabad az embert a hivatallal, az egyént a működési hatáskörrel összetéveszteni; de a hol anyagi, ho művészeti hanyatlás szülte általános elkeseredésnek, mint általában az indulatnak, természetből folyt, a tisztán látás hiánya. Az egész világon mindenütt van intendáns (egy-két kivétel számba nem jöhet), a mi e méltóság és hivatal szükséges voltát eléggé meggyőzően igazolja. Csakhogy ember kell a gátra; az intendánsi gyeplő sem minden főúr vagy kinevezett bureaukrata képes helyesen tartani kezében; a mindent áttekintő higgadt pillantás, az erélyt szolgáló választékos modor, a nemzeti, művészeti, gazdasági és adminisztráczió teendők helyes ismeretének harmoniája ritka emberben egyesül – s az intendans exponált állása csakis az ilyen egyéniséggel tölthető be. Ilyennek pedig kell a szinházak élén állni, főleg a külfölddel kaczérkodó operaház.

Miután ez megdönthetetlen igazság, de viszont az is áll, hogy a sajtó említett része nem alaptalanul feszegette az intendánsi hivatal szükségét; részünkről igen természetesnek találjuk az uj intendánsnak azt a gondolatát, hogy ő a czimekkel nem törödvén, törekedni fog a szükségnek és a közvélemény minden igényének lehető teljesen megfelelni. Ő, az uj hivatalnok, buzgón látott teendőinek végrehajtásához, s jól látván, hogy mi rothad Dániában, s hogyan lehet a gyökeret vert bajokat kiírtani; nem hagyhatott hatalmat annak a nyelvünknek s ízlésünket sem ismerő igazgatónak kezében, a ki e bajok kutforrása volt;

Gróf Zichy Géza
Gróf Zichy Géza

Zichy Géza gróf eléggé ügyszerető ember, hogy maga, és azonnal lásson hozzá a javítás nagy művéhez, s igy sikerült megoldania azt a problémát, mely az intendásni és igazgatói munkakör taglalását a sajtóban egykor provokálta. Megmutatta egyszerűen, hogy nem az intendans fölösleges, hanem az igazgató; ez utóbbinak teendőit ő maga végzi, mert képes elvégezni, s mert a legutóbbi igazgató – valljuk meg – képtelen volt maga munkakörét kifogástalanul betölteni, a minek bizonyítására oly magánügyeket s oly hivatalos titkokat kellene érintenünk, melyek nyilvánosságra nem bocsáthatók.

El kell ismernünk, hogy nem volt hátra más ut, mint az igazgató fölmentése kötelmei alól. A végkielégitésére forditott huszezer forint (melyhez befizetett nyugdij-illetékének visszaszármaztatásával és  egyebekkel együtt még 5000 Frt járult) nem tulságos összeg (egy 10,000 frtos hivatalnokkal szemben!); megér ennyit nekünk az, hogy első zeneművészeti intézetünk ezentul magyar szellemben fog utján haladni, és pedig meg vagyunk róla győződve; előre.

Részünkről nyugodtan és bizalommal tekintünk a közel jövőbe.

Zenelap, 1891. március 28.

 

Podmaniczky Frigyes

Gróf Zichy Géza